Politika spol. odpovědnosti

Společnost KARSIT HOLDING, s.r.o. působí v oblasti vývoje a výroby  lisovaných, svařovaných a lakovaných dílů pro automobilový průmysl se zaměřením na výrobu panelových dílů a kovových konstrukcí karoserií a autosedadel. Dlouhodobě udržitelný úspěch  naší společnosti tudíž závisí i na vysoké úrovni společenské odpovědnosti.

 Společnost KARSIT HOLDING, s.r.o. se zavazuje, že:

 1. nebude tolerovat jakoukoliv formu korupce a úplatkářství, a bude dodržovat a prosazovat zásady rovných příležitostí, 
 2. bude striktně dodržovat lidská práva, veškerá jednání ve vztahu k zaměstnancům budou vedena v rámci slušného chování tak, aby nebyla dotčena  důstojnost a osobnost jedince,
 3. nebude své zaměstnance jakýmkoliv způsobem diskriminovat,
 4. zajistí řádnou ochranu  nezletilých, včetně úplného zákazu dětské práce,
 5. bude dodržovat pracovní standardy platné v České republice,


Povinností každého pracovníka je dodržovat níže uvedený etický kodex společnosti.

Etický kodex společnosti

Povinnosti zaměstnance

 1. Zaměstnanec vykonává práci (plní úkoly) v souladu s požadavky zaměstnavatele a v souladu s platnými zákony České republiky.
 2. Zaměstnanec dodržuje předpisy a příkazy související s výkonem své pracovní pozice, dodržuje vnitřní předpisy a plní pokyny a příkazy vedoucího zaměstnance.
 3. V případě, že je zaměstnanec požádán, nebo je na něho vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s předpisy či platnými zákony, má právo a povinnost takovéto jednání odmítnout a oznámit vedení společnosti.

Profesionalita

 1. Zaměstnanec vykonává jemu svěřenou práci odborně, profesionálně a objektivně, bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst a důvěryhodnost společnosti.
 2. Zaměstnanec zodpovídá za kvalitu práce a je spoluodpovědný za rozvíjení své odbornosti a své vzdělání si průběžně prohlubuje a doplňuje a sleduje vývoj v oblasti, která je náplní jeho práce.
 3. Zaměstnanec včas poskytuje při plnění úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s předpisy společnosti a právními předpisy.
 4. Zaměstnanec jedná zdvořile a korektně se spolupracovníky i zaměstnanci jiných organizací, respektuje jejich znalosti a zkušenosti i znalosti a zkušenosti jiných odborníků a účinně je využívá i pro svůj odborný růst. Zachovává kooperativní a kolegiální prostředí, dbá na pozitivní rozvoj vztahů a podporuje vzájemnou otevřenost a vstřícnost.

Vystupování

 1. Zaměstnanec jedná zdvořile, vstřícně, s porozuměním, ochotou a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický či rasový původ, náboženství či víru, věk, sexuální orientaci či zdravotní postižení, nebo jiné charakteristiky a nepřipouští diskriminaci či obtěžování.
 2. Zaměstnanec při výkonu práce dbá na čistotu a úpravu svého zevnějšku.

Střet zájmů

 1. Zaměstnanec předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru v jeho nestrannost, nezávislost a spravedlivost a ve kterých by byl vystaven možnému střetu svých osobních zájmů, přičemž za osobní zájem se považuje každá případná výhoda pro zaměstnance, osoby blízké a fyzické a právnické osoby, se kterými má osobní, obchodní nebo pracovní vztah.
 2. Zaměstnanec jedná tak, aby se při plnění úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

Rovné příležitosti

 1. Povinností každého zaměstnance je prosazovat zásady transparentnosti, rovných příležitostí a dodržovat etický kodex společnosti a při výskytu korupčního jednání, porušení etických zásad a rovnoprávnosti toto netolerovat, ale oznámit vedení společnosti.

Korupce

 1. Zaměstnanec předchází rizikům korupce a podvodu a nežádoucím vnějším vlivům, jež by mohly ohrozit řádný výkon práce. Předchází i vzniku vztahů a situací, ve kterých by byl nebo by se mohl cítit být zavázán oplatit dary, jiné výhody či plnění, které mu byly poskytnuty.
 2. Zaměstnanec se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

Nakládání se svěřenými prostředky

 1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a využívání zdrojů, zařízení, které mu byly poskytnuty k plnění úkolů.
 2. Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky ani majetek společnosti a vědomě nepřispívá k tomu, aby tak činil někdo jiný.
 3. V případě, že zaměstnanec zjistí škodu vzniklou společnosti, oznámí tuto skutečnost bezprostředně nadřízenému pracovnikovi.

Mlčenlivost

 1. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů, jež by mohly poškodit společnost.
 2. Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost o osobních údajích nebo důvěrných informacích.
 3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření z protiprávního nebo nepřípustného jednání.