POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI, BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Společnost KARSIT s.r.o. působí v oblasti vývoje a výroby lisovaných, svařovaných a lakovaných dílů pro automobilový průmysl se zaměřením na výrobu panelových dílů a kovových konstrukcí karoserií a autosedadel. Dlouhodobě udržitelný úspěch naší společnosti tudíž závisí i na vysoké úrovni společenské odpovědnosti.

Společnost KARSIT s.r.o. se v následujících oblastech zavazuje:

Pracovní podmínky a lidská práva

Dětská práce a práce mladistvých

Společnost zajistí řádnou ochranu mladistvých, včetně úplného zákazu dětské práce. Věk mladistvých musí splňovat hranice dané legislativou. Mladiství nesmí vykonávat žádné rizikové práce, práce v noci, přesčasovou práci nebo činnosti ohrožující jejich zdravotní, duševní, sociální a osobní vývoj.

Mzdy a benefity

Mzdy a benefity budou poskytovány v souladu s legislativou, včetně té, která se vztahuje k minimálním mzdám, odměnám za přesčasovou práci a zákonem daným benefitům.

Pracovní doba

Společnost bude dodržovat legislativní požadavky upravujícími pracovní dobu, včetně přesčasové práce.

Nucená práce nebo pracovní povinnost

Jakékoliv formy nucené práce a s tím spojené činnosti prováděné pod nátlakem, podvodem nebo únosem s cílem zaměstnávání nebo poskytování služeb, jsou přísně zakázány.

Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání

Naše společnost respektuje práva zaměstnanců se svobodně sdružovat, vstupovat nebo nevstupovat do odborových organizací, vest kolektivní vyjednávání a nechat se jimi zastupovat v souladu s legislativou.

Obtěžování a diskriminace

Společnost bude striktně dodržovat lidská práva, veškerá jednání ve vztahu k zaměstnancům budou vedena v rámci slušného chování tak, aby nebyla dotčena důstojnost a osobnost jedince a nebude své zaměstnance jakýmkoliv způsobem diskriminovat.

Společnost se zavazuje k tomu, že bude vytvářet pracovní prostředí, které bude bez jakýkoliv forem obtěžování, včetně sexuálního. Následující formy jednání jsou zakázány:

Jednání s cílem vyhrožovat, zastrašovat jak verbálně tak i fyzicky

Rasově, sexuálně a etnicky orientované verbálně narážky

Sexuální výhody, žádosti o sexuální služby nebo další verbální či fyzické jednání s cílem zvýhodnění nebo poskytnutí zaměstnání anebo jejichž odmítnutí má vliv na rozhodnutí spojené se zaměstnáním

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je důležitou oblasti, kterou naše společnost zabezpečuje. Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců na základě pravidelných lékařských prohlídek a nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců.  Dále zajišťujeme pravidelné školení z problematiky BOZP a PO, včetně udržování zákonných školení. Pro dohled na dodržováním požadavků BOZP a PO jsou zřízeny odborně způsobile osoby.

Osobní ochranné prostředky

Naše společnost poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pomůcky potřebné pro dané výrobní pracoviště a funkci. Zaměstnancům pracujícím na pracovištích se zvýšenou zátěží (hluk, teplota…) poskytujeme klidové přestávky, nápoje a příplatky.

Bezpečnost strojů

Naše společnost vyhledává a hodnotí rizika strojních zařízení, na jejich základě stanovuje vhodná opatření s cílem minimalizovat nebo odstranit tato rizika.

Havarijní připravenost

Naše společnost má zpracován systém havarijních plánů pro případy živelných katastrof, nenadálých situací a selhání klíčových strojních zařízení, nářadí, energii. 

Řízení incidentů a nehod

V případě nehody nebo zranění zaměstnance uplatňujeme náš systém zahrnující zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů a přijímáme opatření k zamezení jejich opakovaného vzniku a k náhradám škod.

Ergonomie pracoviště

Naše společnost se snaží neustále zlepšovat svá pracoviště s cílem optimalizovat jejich ergonomii.

Manipulace s chemikáliemi

Pro manipulaci s nebezpečnými látkami je ve společnosti vytvořen systém označování těchto látek v souladu s legislativou. Dále je pravidelně pořádáno školení pro zaměstnance, kteří s těmito látkami manipuluji.

Požární ochrana

Naše společnost zabezpečuje požární ochranu dle platné legislativy s cílem minimalizovat riziko plynoucí z požárního nebezpečí. Součástí požární prevence je pravidelně pořádáno školení pro zaměstnance a provádí se pravidelná kontrola hasících prostředků.

Obchodní etika

Naše společnost dodržuje formální zásady obchodního jednání s cílem vést obchodní jednání eticky, slušně a v plném souladu se všemi zákony a nařízeními.

Korupce, vydírání a úplatkářství

Společnost nebude tolerovat jakoukoliv formu korupce a úplatkářství, a bude dodržovat a prosazovat zásady rovných příležitostí.

Právo na soukromí

Naše společnost chrání soukromí zaměstnanců, neshromažďuje žádné nadbytečné osobní informace, nešíří pomluvy a respektuje právo zaměstnanců na ochranu soukromí dle základní listiny práv a svobod. Naše společnost dodržuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Finanční odpovědnost

Naše společnost přesně udržuje, zaznamenává a reportuje potřebnou obchodní dokumentaci dle platné legislativy, včetně finančních zpráv, zpráv o kvalitě, zprav o nákladech a poptávko-nabídkové dokumentace.

Zpřístupnění informací

Naše společnost v souladu s platnými zákony a nařízeními zpřístupňuje v případě potřeby požadované informace.

Spravedlivá hospodářská soutěž a antimonopolní politika

Naše společnost respektuje spravedlivou hospodářskou soutěž a nečiní nic, co by takovou soutěž narušilo. Taktéž respektuje pravidla čestného obchodu a předchází praktikám, které nezákonně omezují konkurenci.

Střet zájmů

Naše společnost se snaží předcházet situacím, ve kterých může dojít k ovlivnění obchodního rozhodnutí osobním zájmem, za účelem osobního nebo firemního obohacení.

Padělané díly

Naše společnost se zavazuje, že nebude vyvíjet, vyrábět a používat padělané díly. V případě, že takovéto díly odhalí, bude informovat originálního výrobce a a/nebo podnítí vymáhání práva. 

Duševní vlastnictví

Společnost respektuje a chrání autorská práva, licence a další formy duševního vlastnictví.

Kontrola obchodu a ekonomické sankce

Společnost se řídi zákony a nařízeními v oblasti importu/exportu, které omezuji pohyb, export a prodej zboží. Taktéž se řídí zákony a omezujícími nařízeními (sankcemi) vůči některým třetím zemím, jako jsou například zbrojní embarga, hospodářská a finanční omezení.

Whistleblowing a ochrana před odvetou

Jakékoliv jednání, které by mohlo představovat porušení této polity anebo etického kodexu, musí být hlášeno na adrese compliance@karsit.cz, anebo telefonicky na personálním oddělení (+420 491 845 212).
Žádný zaměstnanec, který podá podobné hlášení, nebude předmětem postihu, diskriminace ani msty ze strany společnosti Karsit, jejich zaměstnanců, vedoucích pracovníků a představitelů.
Identifikační údaje zaměstnanců a dalších osob podávajících hlášení o zjištěném nebo možném porušení Etického kodexu budou uchovávány jako důvěrné a budou poskytnuty pouze vyšetřujícím orgánům v případě nutnosti.
 

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je zásadním bodem naši politiky. Standardem je plnění všech zákonných požadavků.

Emise skleníkových plynů, energetická účinnost a obnovitelná energie

Naše společnost se zavazuje trvale snižovat emise skalníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti. Dále se zavazuje, že bude preferovat tokové dodavatele energii, kteří pro výrobu energie využívají obnovitelné zdroje.

Kvalita a spotřeba vody

Naše společnost se zavazuje trvale snižovat spotřebu vody, nutné při výrobě našich produktů. Dále se zavazuje trvale zlepšovat účinností jejího použití, zejména v přímých výrobních operacích.

Kvalita vzduchu

Naše společnost se zavazuje, že bude přijímat opatření ke snižování prašnosti a hluku, které mají vliv na zdraví osob.

Udržitelné řízení zdrojů a snižování odpadu

Naše společnost se zavazuje, že bude pravidelně sledovat vývoj spotřeby energii a materiálu k zamezení plýtvání. Dále, že zavede systém třídění odpadů s cílem zajistit maximální recyklovatelnost veškerých odpadů.

Odpovědné hospodaření s chemikáliemi

Naše společnost se zavazuje minimalizovat, či plně eliminovat používání nepřátelských látek k životnímu prostředí.