Společenská odpovědnost

POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Společnost KARSIT, s.r.o. působí v oblasti vývoje a výroby lisovaných, svařovaných a lakovaných dílů pro automobilový průmysl se zaměřením na výrobu panelových dílů a kovových konstrukcí karoserií a autosedadel. Dlouhodobě udržitelný úspěch naší společnosti tudíž závisí i na vysoké úrovni společenské odpovědnosti.

Společnost KARSIT, s.r.o. se v následujících oblastech zavazuje:

Pracovní podmínky a lidská práva

 

Dětská práce a práce mladistvých

Společnost zajistí řádnou ochranu mladistvých, včetně úplného zákazu dětské práce. Věk mladistvých musí splňovat hranice dané legislativou. Mladiství nesmí vykonávat žádné rizikové práce, práce v noci, přesčasovou práci nebo činnosti ohrožující jejich zdravotní, duševní, sociální a osobní vývoj.

 

Mzdy a benefity

Mzdy a benefity budou poskytovány v souladu s legislativou, včetně té, která se vztahuje k minimálním mzdám, odměnám za přesčasovou práci a zákonem daným benefitům.


Pracovní doba

Společnost bude dodržovat legislativní požadavky upravujícími pracovní dobu, včetně přesčasové práce.


Nucená práce nebo pracovní povinnost

Jakékoliv formy nucené práce a s tím spojené činnosti prováděné pod nátlakem, podvodem nebo únosem s cílem zaměstnávání nebo poskytování služeb, jsou přísně zakázány.


Etický nábor

Společnost se zavazuje dodržovat zásady etického náboru zaměstnanců:


•Nepoužívaní zavádějících inzerátů
•Zacházení se všemi kandidáty stejně
•Vyžadování pouze nezbytných informaci
•Zachovávat důvěrnost informaci o kandidátech
•Informování kandidátů o výsledcích výběrového řízení


Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání

Naše společnost respektuje práva zaměstnanců se svobodně sdružovat, vstupovat nebo nevstupovat do odborových organizací, vest kolektivní vyjednávání a nechat se jimi zastupovat v souladu s legislativou.


Obtěžování a diskriminace

Společnost bude striktně dodržovat lidská práva, veškerá jednání ve vztahu k zaměstnancům budou vedena v rámci slušného chování tak, aby nebyla dotčena důstojnost a osobnost jedince a nebude své zaměstnance jakýmkoliv způsobem diskriminovat.


Společnost se zavazuje k tomu, že bude vytvářet pracovní prostředí, které bude bez jakýkoliv forem obtěžování, včetně sexuálního. Následující formy jednání jsou zakázány:


•Jednání s cílem vyhrožovat, zastrašovat jak verbálně tak i fyzicky
•Rasově, sexuálně a etnicky orientované verbálně narážky
•Sexuální výhody, žádosti o sexuální služby nebo další verbální či fyzické jednání s cílem zvýhodnění nebo poskytnutí zaměstnání anebo jejichž odmítnutí má vliv na rozhodnutí spojené se zaměstnáním


Práva žen

Naše společnost se zavazuje respektovat rovná práva mužů a žen a jejich spravedlivou mzdu.

 

Rozmanitost, spravedlnost a začlenění

Rozmanitost na pracovišti je chápání, přijímání a oceňování rozdílů mezi skupinou lidí, kteří jsou z různých ras, etnik, pohlaví, věku, náboženství, postižení a sexuální orientace. Naše se společnost se zavazuje vytvářet spravedlivější pracoviště, které odstraní překážky, diskriminaci a nesnášenlivost.

 

Práva menšin a původních obyvatel

Naše společnost plně respektuje práva menšin a původních obyvatel jako například právo na užívaní vlastního jazyka a vzdělávání ve vlastním jazyku menšiny.

 

Práva na půdu, les a vodu a nucené vystěhování

Naše společnost plně respektuje práva na vlastnictví půdy, lesů, vody v souladu s legislativou.

 

Použití soukromých nebo veřejných bezpečnostních složek

Naše společnost se zavazuje nepoužívat k prosazování svých zájmů soukromé nebo veřejné bezpečnostní složky.

 

Obchodní etika

Naše společnost dodržuje formální zásady obchodního jednání s cílem vést obchodní jednání eticky, slušně a v plném souladu se všemi zákony a nařízeními.


Korupce, vydírání a úplatkářství

Společnost nebude tolerovat jakoukoliv formu korupce a úplatkářství, a bude dodržovat a prosazovat zásady rovných příležitostí.


Právo na soukromí

Naše společnost chrání soukromí zaměstnanců, neshromažďuje žádné nadbytečné osobní informace, nešíří pomluvy a respektuje právo zaměstnanců na ochranu soukromí dle základní listiny práv a svobod. Naše společnost dodržuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Finanční odpovědnost

Naše společnost přesně udržuje, zaznamenává a reportuje potřebnou obchodní dokumentaci dle platné legislativy, včetně finančních zpráv, zpráv o kvalitě, zprav o nákladech a poptávko-nabídkové dokumentace.


Zpřístupnění informací

Naše společnost v souladu s platnými zákony a nařízeními zpřístupňuje v případě potřeby požadované informace.


Spravedlivá hospodářská soutěž a antimonopolní politika

Naše společnost respektuje spravedlivou hospodářskou soutěž a nečiní nic, co by takovou soutěž narušilo. Taktéž respektuje pravidla čestného obchodu a předchází praktikám, které nezákonně omezují konkurenci.


Střet zájmů

Naše společnost se snaží předcházet situacím, ve kterých může dojít k ovlivnění obchodního rozhodnutí osobním zájmem, za účelem osobního nebo firemního obohacení.


Padělané díly

Naše společnost se zavazuje, že nebude vyvíjet, vyrábět a používat padělané díly. V případě, že takovéto díly odhalí, bude informovat originálního výrobce a a/nebo podnítí vymáhání práva.


Duševní vlastnictví

Společnost respektuje a chrání autorská práva, licence a další formy duševního vlastnictví.


Kontrola obchodu a ekonomické sankce

Společnost se řídi zákony a nařízeními v oblasti importu/exportu, které omezuji pohyb, export a prodej zboží. Taktéž se řídí zákony a omezujícími nařízeními (sankcemi) vůči některým třetím zemím, jako jsou například zbrojní embarga, hospodářská a finanční omezení.


Whistleblowing a ochrana před odvetou

Jakékoliv jednání, které by mohlo představovat porušení této polity anebo etického kodexu, musí být hlášeno na adrese compliance@karsit.cz, anebo telefonicky na personálním oddělení (+420 491 845 212).
Žádný zaměstnanec, který podá podobné hlášení, nebude předmětem postihu, diskriminace ani msty ze strany společnosti KARSIT, jejich zaměstnanců, vedoucích pracovníků a představitelů.
Identifikační údaje zaměstnanců a dalších osob podávajících hlášení o zjištěném nebo možném porušení Etického kodexu budou uchovávány jako důvěrné a budou poskytnuty pouze vyšetřujícím orgánům v případě nutnosti.

 

Zdraví a bezpečnost

Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je důležitou oblasti, kterou naše společnost zabezpečuje. Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců na základě pravidelných lékařských prohlídek a nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Dále zajišťujeme pravidelné školení z problematiky BOZP a PO, včetně udržování zákonných školení. Pro dohled na dodržováním požadavků BOZP a PO jsou zřízeny odborně způsobile osoby.

 

Osobní ochranné prostředky

Naše společnost poskytuje zaměstnancům osobní ochranné pomůcky potřebné pro dané výrobní pracoviště a funkci. Zaměstnancům pracujícím na pracovištích se zvýšenou zátěží (hluk, teplota…) poskytujeme klidové přestávky, nápoje a příplatky.


Bezpečnost strojů

Naše společnost vyhledává a hodnotí rizika strojních zařízení, na jejich základě stanovuje vhodná opatření s cílem minimalizovat nebo odstranit tato rizika.


Havarijní připravenost

Naše společnost má zpracován systém havarijních plánů pro případy živelných katastrof, nenadálých situací a selhání klíčových strojních zařízení, nářadí, energii.


Řízení incidentů a nehod

V případě nehody nebo zranění zaměstnance uplatňujeme náš systém zahrnující zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů a přijímáme opatření k zamezení jejich opakovaného vzniku a k náhradám škod.


Ergonomie pracoviště

Naše společnost se snaží neustále zlepšovat svá pracoviště s cílem optimalizovat jejich ergonomii.


Manipulace s chemikáliemi

Pro manipulaci s nebezpečnými látkami je ve společnosti vytvořen systém označování těchto látek v souladu s legislativou. Dále je pravidelně pořádáno školení pro zaměstnance, kteří s těmito látkami manipuluji.


Požární ochrana

Naše společnost zabezpečuje požární ochranu dle platné legislativy s cílem minimalizovat riziko plynoucí z požárního nebezpečí. Součástí požární prevence je pravidelně pořádáno školení pro zaměstnance a provádí se pravidelná kontrola hasících prostředků.

 

Stížnosti

Pro stížnosti (Complience) a pro oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů (Whistleblowing) použijte tento link: Complience and Whistleblowing.

 

csr-report.pdf velikost souboru: 1,2 MB